Prohlášení o autorských právech a licenční ujednání

Každý registrovaný uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona České republiky č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněním jakéhokoli díla prostřednictvím webu Svět Adarah uživatel potvrzuje, že je srozuměn s tímto ujednáním a zavazuje se dodržovat podmínky z něj plynoucí.

  • Všechny projevy autorské tvorby jsou na webu Svět Adarah respektovány a chráněny. Autor a jeho dílo požívají ochrany dle zákonů České Republiky.
  • Činnost tvůrců webu (např. činnost programátorská, grafická, tvorba námětů hry a obdobných klíčových prvků), se považuje za dílo vytvořené na objednávku, které vytváří autor zdarma, bez nároku na odměnu nebo náhrady nákladů spojených s vytvořením díla a s výhradní, bezúplatnou a neomezenou licencí podle autorského zákona pro majitele webu, není-li dohodnuto jinak.
  • Autor díla jeho zveřejněním prostřednictvím webu Svět Adarah, dává majitelům webu souhlas (poskytuje licenci dle autorského zákona) k neomezenému bezúplatnému užití díla nevýdělečným způsobem v rámci webu. Toto ujednání nevylučuje následné další nakládání autora s dílem.
  • Uživatelům je zakázáno porušovat autorská práva tvůrců webu a jeho uživatelů. Za porušení tohoto se považuje zejména zveřejnění (veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti) jakékoliv díla (literární, počítačové, zvukové či obrazové...), k němuž má web Svět Adarah oprávnění k užití. Porušení tohoto ustanovení je trestáno blokací účtu ve hře.
  • V případě porušení pravidel pro vkládání děl na web Svět Adarah je autor povinen závady odstranit, popřípadě strpět odstranění díla z tohoto webu.
  • Majitel webu se zříká nároků z vad díla. Právní odpovědnost za obsah díla nese výhradně autor.
  • Správci webu Svět Adarah žádným způsobem neodpovídají za ztrátu dat uživatelů.
  • Zveřejňuje-li uživatel prostřednictvím webu Svět Adarah dílo jiného autora, prohlašuje, že vlastní písemný souhlas autora k užití jeho díla na webu Svět Adarah. Autor v tomto dokumentu poskytuje webu Svět Adarah souhlas k neomezenému bezúplatnému užití díla nevýdělečným způsobem prostřednictvím webu a za užití díla nepožaduje od majitelů webu finanční odměnu. Toto se nevztahuje na opensource knihovny, kódy a obdobné prostředky poskytnuté k volnému užití na základě licence.
  • Uživatel je povinen k dílu jiného autora uvést zdroj a na žádost správců webu předložit písemný souhlas autora díla viz výše.
  • Při porušení autorského zákona budou kontaktovány orgány činné v trestním řízení.


« zpět na výpis pravidel

Dibi diagnostika:

10 SQL příkazů
0.012716770172119 čas